Dispozitivul de fuziune

Masă de fuziune a viziunii

Valeriu Munteanu: Trei partide își consolidează colaborarea, inclusiv până la fuziune | IPN

Text Al şaptelea program-cadru: Euratom Dezvoltarea în mod durabil a sectorului energiei de fuziune şi îndeplinirea nevoilor fisiunii nucleare în ceea ce priveşte siguranţa, gestionarea deşeurilor, eficienţa şi competitivitatea sunt principalele obiective ale acestui program specific de cercetare şi de formare în domeniul nuclear.

Acest document defineşte problemele şi provocările actuale ridicate de energia nucleară în Europa şi prezintă caracteristicile şi obiectivele generale ale programului.

 • Vezi galeria foto » 22 aprilie reprezinta, din anul atunci cand a fost inaugurata in SUA, Ziua Pamantului.
 • Scoţând energie ca din Soare: reactoarele de fuziune | lipsatratament.ro
 • Khánh Hmoong; sursa imaginii: Flickr Prin aniisavanţii credeau că odată ce ar obţine suficientă plasmă fierbinte şi ar crea câmpuri magnetice destul de mari, atunci energia din fuziune ar fi gata de cules.
 • Договорились.
 • Халохот, расталкивая людей, двигался по центральному проходу, ища глазами намеченную жертву.
 • EUR-Lex - i - EN - EUR-Lex

Fiecăruia dintre cele trei domenii tematice de cercetare, energia de fuziune nucleară, energia de fisiune nucleară şi radioprotecţia, îi corespund obiective specifice din care decurg o serie întreagă de activităţi care trebuie realizate în următorii patru ani. Din acest punct de vedere, ele constituie o sursă de energie privilegiată.

Aspecte fizice[ modificare modificare sursă ] Fisiunea nucleară diferă de alte forme de dezintegrare radioactivă prin aceea că ea poate fi amorsată și controlată pe calea reacției în lanț: neutroni liberi eliberați de fiecare eveniment de fisiune pot declanșa în continuare alte evenimente care, la rândul lor eliberează mai mulți neutroni și pot determina mai multe fisiuni. Izotopii chimici care pot să susțină o reacție de fisiune în lanț se numesc combustibili nucleari și se spune că sunt fisili.

Pe de altă parte, energia nucleară, care este o energie curată, joacă un rol esenţial pentru mediu prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de serăcontribuind totodată la creşterea independenţei, securităţii şi diversităţii aprovizionării cu energie a Uniunii Europene. Din acest motiv, realizarea şi exploatarea sa se află în centrul strategiei actuale a UE.

Însă o astfel de ambiţie trebuie însoţită de un program european de cercetare şi de dezvoltare solid şi concret.

Astfel, salvarea energetică a Europei va necesita conservarea resurselor, a infrastructurilor, a competenţelor şi a masă de fuziune a viziunii existente, dar şi explorarea unor noi posibilităţi ştiinţifice şi tehnologice.

Fisiune nucleară

În acest context, acest program specific ar trebui să permită atât menţinerea masă de fuziune a viziunii nivel de investiţii suficient pentru cercetare, cât şi optimizarea cooperării dintre UE şi statele membre. Primul priveşte cercetarea în domeniul fuziunii nucleare, al energiei de fisiune nucleară şi al radioprotecţiei. Suma totală maximă pentru punerea în aplicare a celui de Al şaptelea program-cadru pe perioada  este de 2  milioane de EUR. O parte semnificativă din acest buget va servi la finanţarea proiectului internaţional de fuziune nucleară ITER.

Astfel acestea trebuie să aibă energii cinetice incidente mari de la câțiva keV la câteva sute de keV neglijăm aici posibilitatea de inițiere a fuziunii la temperaturi scăzute prin intermediul așa-numitei fuziuni catalizate de mezoni. Este relativ simplă accelerarea particulelor ușoare la aceste energii. Cu toate acestea, energia necesară pentru funcționarea acceleratoarelor de particule depășește cu mult energia acumulată în cadrul procesului de fuziune. Este mai eficient utilizarea unei soluții alternative: energia cinetica a reactanților poate sa apară ca rezultat al temperaturii înalte a unui gaz de particule. La temperaturi de zeci sau sute de milioane de grade Kelvin, electronii sunt expulzați din atomi, reactanții existând ca o plasmă fierbinte.

Programul specific Euratom energia de fuziune nucleară DE EN FR ; energia de fisiune nucleară; În aceste domenii diferite, principalele sale obiective sunt: creşterea nivelului de excelenţă şi de inovare; asigurarea unui nivel ridicat de cooperare şi de eficienţă prin sprijinirea activităţilor de cercetare şi de formare. Principalul aport al programului specific va consta într-o consolidare, la nivelul Comunităţii, a cercetării în domeniile mai sus menţionate.

De asemenea, se va pune accentul pe sinergiile şi complementaritatea cu celelalte politici şi programe comunitare. În domeniul energiei de fuziune, cercetarea se va axa pe: dezvoltarea unei baze de cunoştinţe pentru proiectul ITER DE EN FR ; finalizarea fazei de construcţie a ITER, care va trebui să conducă la crearea unor prototipuri de reactoare, înainte de lansarea fazei de exploatare.

EUR-Lex Access to European Union law

În domeniul fisiunii nucleareşi al radioprotecţiei, acest program are ca scop stabilirea fundamentelor ştiinţifice şi tehnice necesare pentru o mai bună gestionare mai sigură, mai eficientă din punct de vedere al resurselor, mai competitivă şi mai ecologică a energiei şi a deşeurilor şi a efectelor produse de aceasta. În plus, se vor stabili, indicatori de performanţă la trei niveluri: indicatori cantitativi şi calitativi care să permită stabilirea direcţiilor sau tendinţelor progreselor ştiinţifice şi tehnice norme şi instrumente noi, tehnici ştiinţifice, cereri de brevete şi acorduri de licenţe pentru noi produse, procese şi servicii etc.

Nu confundați cu Fisiune nucleară. Fuziunea nucleară este procesul prin care două nuclee atomice reacționează pentru a forma un nou nucleu, mai greu cu masă mai ridicată decât nucleele inițiale. Ca urmare a fuziunii se produc și alte particule subatomice, ca de exemplu neutroni sau particule alfa nuclee de heliu sau beta electroni sau pozitroni.

În ceea ce priveşte bugetul, suma estimată a fi necesară pentru executarea programului specific se ridică la 2  milioane EUR pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie  şi 31 decembrie Repartizarea între domeniile de activitate va fi următoarea: 1  milioane EUR pentru cercetare în domeniul energiei de fuziune;  de milioane EUR pentru fisiunea nucleară şi radioprotecţie. Suma estimată a fi necesară pentru executarea acestui program specific este de  milioane EUR.

Trebuie remarcat că punerea în aplicare a celui de Al 7-lea program-cadruinclusiv a diferitelor programe specifice şi a tuturor activităţilor de cercetare care derivă din acestea, se va masă de fuziune a viziunii pe respectarea principiilor etice fundamentale şi pe aspectele sociale, juridice, socioeconomice, culturale şi de egalitate de şanse între bărbaţi şi femei.

Fuziune nucleară

În domeniul fisiunii nucleare şi al radioprotecţiei, au fost definite, de asemenea, obiective specifice. Energia de fuziune În acest caz, obiectivul general va consta în mobilizarea tuturor protagoniştilor cercetătorii, industria, întreprinderile, factorii de decizie în domeniul politic etc.

Activităţile prevăzute vor viza următoarele şapte aspecte: construirea ITER; cercetarea şi dezvoltarea prealabile funcţionării ITER; activităţile tehnologice prealabile DEMO; activităţile de cercetare şi dezvoltare pe termen mai lung; resursele umane, educaţia şi formarea; infrastructurile; gestionarea exigenţelor emergente şi a necesităţilor politice neprevăzute.

Participarea UE la proiectul ITER va presupune în special: pregătirea amplasamentului; gestionarea şi dotarea cu personal; sprijinul tehnic şi administrativ general; construcţia echipamentelor şi a instalaţiilor necesare pentru exploatarea amplasamentului; punerea în aplicare a unui program concentrat pe fizică şi tehnologie care va cuprinde o evaluare a principalelor tehnologii specifice funcţionării ITER şi o exploatare a scenariilor acestei funcţionări cu ajutorul experimentelor specializate şi al altor activităţi de modelare.

În ceea ce priveşte proiectul DEMO, un experiment tehnologic care va trebui să servească drept model pentru viitoarele reactoare de fuziune industriale, vor urma faza de testare şi de validare a materialelor şi a tehnologiilor şi cea a conceperii reactorului.

picături pentru ochi vedere încețoșată

În afara activităţilor axate în mod special pe ITER şi DEMO, se va pune accentul şi pe dobândirea de competenţe şi pe lărgirea bazei de cunoştinţe în domeniile-cheie referitoare la viitoarele centrale de fuziune. Obiectivul este dublu: aceste cercetări trebuie să permită, pe termen viziunea 08 ce înseamnă, creşterea fezabilităţii tehnice a fuziunii nucleare, garantând totodată rentabilitatea sa economică.

cum se tratează vederea 2 5

Pentru a răspunde necesităţilor ITER şi, în general, ale cercetării privind energia de fuziune în materie de resurse umane, educaţie şi formare, acest program prevede: măsuri de susţinere a mobilităţii cercetătorilor între organizaţiile care participă la program, cu scopul de a promova o colaborare mai intensă şi o integrare sporită, precum şi cooperarea internaţională; activităţi de formare la nivel înalt a inginerilor şi cercetătorilor la nivel postuniversitar şi postdoctoral, incluzând utilizarea instalaţiilor programului ca platforme de formare, seminarii şi alte ateliere specializate; acţiuni de promovare a inovării şi a schimbului de know-how cu universităţile, institutele de cercetare şi întreprinderile interesate.

În ceea ce priveşte infrastructurile, realizarea ITER în Europa va constitui punctul de atracţie al noului program european de cercetare. În fine, pentru a răspunde la eventualele nevoi emergente sau necesităţi politice neprevăzute în materie de aprovizionare cu energie, de schimbări climatice şi de dezvoltare durabilă, s-ar putea elabora un program accelerat de dezvoltare a fuziunii.

Acest lucru ar cauza o introducere pe piaţă anticipată a energiei de fuziune. Obiectivul principal al acestui program accelerat, care ar reprezenta şi finalizarea acestuia, ar consta în realizarea DEMO mai devreme decât s-a prevăzut iniţial.

Ziua Pamantului: masinaria care ar putea salva Terra

Fisiunea nucleară În acest domeniu, obiectivul global care trebuie atins pare multiplu: îndeplinirea nevoilor de formare; consolidarea Spaţiului european de cercetare; dezvoltarea unei viziuni comune asupra principalelor probleme şi abordări la nivel european; stabilirea de legături între programele naţionale; crearea de reţele cu organizaţii internaţionale şi din ţări terţe Statele Unite, noile state independente, Canada, Japonia etc.

Mai concret, fisiunea nucleară ridică încă numeroase semne de întrebare în ceea priveşte gestionarea deşeurilor radioactive. În ceea ce priveşte instalaţiile nucleare, se vor întreprinde acţiuni, în cadrul acestui program, pentru a le face mai sigure, mai masă de fuziune a viziunii din punct de vedere al resurselor, mai ecologice şi mai competitive. De asemenea, acest program prevede susţinerea conceperii, renovării, construcţiei şi exploatării infrastructurilor de cercetare în domeniul fisiunii nucleare.

Una dintre priorităţile acestui program este şi facilitarea accesului transnaţional al cercetătorilor la acestea.

Scoţând energie ca din Soare: reactoarele de fuziune

Pentru a promova difuzarea competenţelor şi a know-how-ului ştiinţific în toate sectoarele de activitate, se vor aplica diferite măsuri în materie de resurse umane şi de formare în Europa şi în afara sa. Aceste măsuri au ca obiectiv principal să garanteze că sectorul dispune de suficienţi cercetători şi tehnicieni calificaţi, în special prin: îmbunătăţirea coordonării între instituţiile de învăţământ ale UE echivalarea diplomelor în toate statele membre ; sprijinirea stagiilor de practică şi a reţelelor de formare şi a mobilităţii studenţilor şi oamenilor de ştiinţă prin subvenţii şi burse.

Radioprotecţia Focalizate pe problema riscurilor legate de expunerile prelungite la doze reduse de radiaţii, activităţile de cercetare consacrate radiprotecţiei vor consta în: cuantificarea acestor riscuri studii epidemiologice, cercetări în domeniul biologiei celulare şi moleculare etc. Context DinUE duce o politică de cercetare şi de dezvoltare tehnologică bazată pe programe-cadru multianuale. Al şaptelea program-cadru este al doilea de la lansarea strategiei de la Lisabonaînşi trebuie să joace un rol primordial pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Europa în anii următori.

Termeni-cheie ai actului Confinare inerţială: fuziunea prin confinare inerţială constă în convergerea fasciculelor laser foarte puternice sau fascicule de particule accelerate către o granulă foarte mică de sticlă care conţine un amestec de deuteriu şi tritiu izotopi ai hidrogenului.

Valeriu Munteanu: Trei partide își consolidează colaborarea, inclusiv până la fuziune

Confinare magnetică: fuziunea prin confinare magnetică constă în încălzirea combustibilului într-o cameră cu vid şi împiedicarea încălzirii acesteia graţie unor câmpuri magnetice puternice. Combustibilul trebuie convertit în plasmă în prealabil, apoi se lasă sub acţiunea câmpurilor magnetice.

DEMO: reactor demonstrativ prototip industrial electrogen. Dozimetrie: măsurarea dozelor de radioactivitate.

imagini vizuale slabe

Fisiune nucleară: fisiunea nucleară, sau fisiunea, este fenomenul de divizare a unui nucleu atomic greu cum ar fi cel al uraniului sau plutoniului în două sau mai multe nuclee uşoare, însoţită de eliberarea unei cantităţi considerabile de energie. Fuziune nucleară: fuziunea nucleară este unul dintre cele două tipuri de reacţie termonucleară. Este un proces în care două nuclee atomice se unesc şi formează un nucleu mai greu.

cum să îmbunătățiți vederea sau să restabiliți

Fuziunea nucleelor uşoare degajă o cantitate enormă de energie care provine din pierderea de masă energie de legătură nucleară.

Această reacţie are loc în Soare şi în toate stelele din universul nostru. ITER: reactor termonuclear experimental internaţional, instrument de cercetare a cărui misiune este de a demonstra fezabilitatea ştiinţifică şi tehnică a fuziunii termonucleare.

vederea a căzut după medicație

Plasmă de fuziune: starea materiei în care se poate produce fuziunea. Este vorba despre o stare specială a materiei în care atomii sau moleculele, care au pierdut unul sau mai mulţi electroni, formează un gaz ionizat.

 • Он должен был знать, что случится, если АНБ не получит кольцо, - и все же в последние секунды жизни отдал его кому-то.
 • Ziua Pamantului: masinaria care ar putea salva Terra - lipsatratament.ro
 • Сначала она не увидела ничего, кроме облаков пара.
 • В воздухе ощущался едва уловимый запах озона.
 • Покажите мне .
 • Fisiune nucleară - Wikipedia

Radioecologie sau ecologie a radiaţiilor : parte a ecologiei care se ocupă de relaţiile între speciile vii şi radioactivitatea mediului lor înconjurător. Radioprotecţie: ansamblu al măsurilor menite să asigure protecţia omului şi a mediului său înconjurător împotriva efectelor nefaste ale radiaţiilor ionizante efecte ale radioactivităţiipermiţând totodată utilizarea acestora.

Transmutaţie: în fizică, desemnează proprietatea anumitor atomi radioactivi de a se transforma în alt atom. În domeniul nuclear, ea face posibilă transformarea izotopilor radioactivi cu durată lungă de viaţă în izotopi cu durată scurtă de viaţă sau în izotopi stabili.

Referinţe Intrarea în vigoare — Data expirării Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial.