Aparatul de vorbire uman. Aparatul de vorbire și opera sa

Puncte de vedere sonore articulatorii și acustice.

Aparatul de vorbire uman. Aparatul de vorbire și opera sa

Susţinerea va avea loc la 25 augustora în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D din cadrul Universității de Stat din Moldova or. Chișinău, str. Kogălniceanu, nr.

puncte de vedere sonore articulatorii și acustice

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca centrală a Universității de Stat din Moldova, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova şi pe pagina web a C. Tema propusă este actuală şi importantă atât din punct de vedere lingvistic, cât şi sub aspect aplicativ, deoarece diftongii centrali englezi varianta britanică reprezintă un fenomen fonetic ce nu a fost supus până la etapa actuală unor investigaţii ştiinţifice de amploare, deși este frecvent obiectul discuțiilor academice în cadrul specialiștilor foneticieni.

Actualitatea temei de cercetare ţine de studiul complex și de analiza minuțioasă a caracteristicilor integrale, articulatorii, acustice, a particularităţilor perceptive; a aspectului fonologic şi a celui grafic ale diftongilor centrali englezi. Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei.

Cercetarea vizată este actuală şi prezintă un interes deosebit din punct de vedere fonetico-fonologic şi aplicativ, deoarece diftongii centrali englezi generează mereu discuții în contradictoriu pe plan fonetic și fonologic.

Rezultatele investigațiilor din acest domeniu sunt expuse în lucrările multor savanți cu renume, ale căror idei au fost sintetizate și reflectate în prezenta teză: V.

Vasiliev, G. Torsuev, L. Șcerba, V. Buharov, D. Jones, M. Neiland eC.

Meniu de navigare

Mair, M. Bogdan, I. Stan, N. Corlăteanu, Vl. Zagaevschi, D. Doboș, A. Gimson, O. Dikuşina, L. Zinder, D. Chiţoran, H. Pârlog, C. Gogălniceanu, Care are viziune minus 10. Arabski, P. Roach, M. Argarwal, F.

Lorenz, C. McCully, P. Dhamija, P. Skandera, C. Wise, H. Sweet, J. Sethi, P. Burleigh, K. Malone, A. Liberman, I. Lehiste ș. Problema vizând cercetarea naturii fonetice şi a statutului fonematic al diftongilor centrali în limba engleză se conturează prin faptul că rămâne a fi una dintre cele mai dificile şi complicate probleme ale foneticii, care încă nu este soluţionată în mod plauzibil de către lingvişti şi foneticieni.

Cele mai frecvente dificultăţi țin de articularea incorectă a elementelor diftongilor, de tendinţa lor spre monoftongare, de schimbarea accentului şi a intensităţii în structura lor. Rezolvarea corectă a acestor probleme poate fi obținută doar prin efectuarea unor cercetări ce se referă la fonetica experimentală, ca: oscilografierea, spectrografierea, roentgenocinematografierea, tensometrierea, palatografierea etc.

Scopul şi obiectivele. Scopul preconizat în această cercetare este de a studia și a analiza problemele ce ţin de: particularităţile integrale, articulatorii, parametrii acustici, natura fonetică, statutul fonetico-fonologic, valorile ortografice ale diftongilor centrali englezi.

  1. Exemple de deficiențe de vedere
  2. Descrie limitele distribuției.
  3. Ramuri ale foneticii unor limbi concrete[ modificare modificare sursă ] În cadrul lingvisticii care se ocupă de o limbă dată, fonetica studiază sunetele ei și factorii săi suprasegmentali, în perspectivă sincronică sau diacronică.
  4. Testare test de vedere gratuit
  5. Но их там не .

Pentru realizarea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective: selectarea structurilor ce conţin diftongii centrali; stabilirea particularităţilor articulatorii şi a parametrilor acustici; puncte de vedere sonore articulatorii și acustice particularităţilor perceptive; 3 4 precizarea aspectului articulatoriu, fonematic și grafic; determinarea principiilor și modalităților de articulare a diftongilor; plasarea obiectivă a diftongilor în contextul problemelor teoretice, care au o istorie veche și controversată.

În scopul soluţionării obiectivelor menționate, am utilizat următoarele metode de cercetare: Metode obiective ce ţin de fonetica experimentală: oscilografierea, spectrografierea, metoda suprimării consecutive a segmentelor secvențelor sonore, inclusiv analiza sonorității propuse de A. Avram, în baza căreia am cercetat dinamica duratei diftongilor centrali englezi și sonoritatea lor.

Aceste metode reale și fundamentale au fost utilizate în cadrul cercetărilor noastre experimentale, efectuate în Laboratorul de Fonetică Experimentală LFE de la Universitatea Naţională T. Şevcenko din Kiev, în perioada maisub conducerea prof.

Ce vom face cu materialul primit:

Babâră, a şefului LFE, conf. Dudnik, şi secundate de laborantul superior O. Materialul lingvistic a fost examinat şi coordonat cu dr. Cemes, directorul adjunct al Institutului de Filologie al Universităţii T. Metoda analizei lingvistice a fost aplicată pentru selectarea materialului lingvistic supus experimentului și elaborarea programelor.

Ploaie, ploaie, ploaie! Vreau să cresc, să cresc!

Metoda observaţiei, care este în strânsă legătură cu experimentul, oferă rezultate valoroase, deoarece ea precede descrierea, analiza și clasificarea. Metoda distributivă, inclusiv utilizarea acesteia în procesul didactic, a fost aplicată în grupele cu predare în limbile română şi rusă la Centrul de Studiere a Limbilor Moderne,STUDIUM SRL din Chişinău, în anii de studiiîn vederea depistării greşelilor tipice comise de jocuri pentru vedere la însuşirea articulării şi pronunţiei diftongilor centrali englezi.

UNITĂȚI FONETICE

La cercetarea problemei diftongilor, în general, și a celor englezi, în particular, inclusiv a diftongilor centrali, am beneficiat de metoda comparativă și cea a decodării materialului lingvistic și de analiza surselor teoretico-lingvistice de fonetică generală, particulară, experimentală, articulatorie, acustică, perceptivă etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este bazată pe determinarea și aprofundarea în domeniul de cercetare a valorii problemelor de ordin integral, articulatoriu, acustic, perceptiv și ortografic. Originalitatea ştiinţifică rezidă în analiza acestor sunete compuse, în baza materialelor foneticii experimentale, folosind plenar metodele oscilografierii şi spectrografierii.

How to truly listen - Evelyn Glennie

Cercetarea reprezintă o analiză complexă și detaliată a diftongilor centrali englezi și constituie o investigație esențială și întregită. Problema științifică importantă soluționată în domeniul de investigație. În prezenta cercetare sunt reflectate problemele ce ţin de caracteristica integrală și articulatorie, de 4 5 particularităţile acustice și de percepția aspectului grafic. Dar cea mai importantă problemă soluționată e aceea a analizei de rigoare și descrierii minuțioase a naturii fonetice și statutului fonematic al fiecărui diftong central englez în parte.

Eficacitatea acestei abordări a fost confirmată prin desfășurarea experimentului, analiza și interpretarea minuțioasă a rezultatelor experimentale obținute. Semnificaţia teoretică rezidă în sistematizarea, ierarhizarea și decodarea complexă a caracteristicilor integrale, articulatorii şi acustice ale diftongilor centrali englezi în baza înregistrărilor vocii umane engleze în contextul conexiunii foneticii și fonologiei.

Fonetică - Wikipedia

Studiul a fost realizat în temeiul caracteristicilor articulatorico-acustice ale diftongilor centrali, evidențiindu-se actualitatea acestora întru studierea în continuare a problemei vizând conexiunea foneticofonologică.

Valoarea aplicativă a cercetării. Rezultatele acestei investigații pot contribui la studierea în continuare a sistemului fonetico-fonologic englez și, respectiv, la rezolvarea multiplelor probleme ce țin de statutul fonematic al sunetelor compuse în limba engleză, la perfecționarea cursurilor teoretice, la elaborarea suporturilor metodologice de curs pentru fonetica limbii engleze, la ameliorarea calităţii procesului de învățare a foneticii limbii engleze, în special a sistemului diftongilor centrali englezi.

Pentru viitorii cercetători ai fenomenului în discuție prezenta lucrare va servi drept suport consolidat, științific argumentat. Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere.

Strategiile elaborate prezintă interes din punct de vedere fonetico-fonologic. Rezultatele tezei pot servi ca bază la elaborarea cursurilor teoretice și practice de fonetică engleză şi sunt relevante pentru profesori, studenți și cercetători în domeniu.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice și publicațiile la tema tezei. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au fost publicate în 39 de articole, dintre care 32 la tema tezei în diverse reviste lingvistico-didactice de specialitate, în actele forurilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale: a în culegeri şi reviste lingvistico-didactice de specialitate: Limba Română.

puncte de vedere sonore articulatorii și acustice

Chişinău,p ; Puncte de vedere sonore articulatorii și acustice Studia Universitatis. Seria ştiinţe umanistice. Semcinskicu prilejul 6 7 împlinirii a 80 de ani de la naştere maiUN Taras Şevcenko, Kiev ; Conferinţa știinţifico-practică internaţională Probleme actuale de lingvistică şi lingvodidactică în contextul abordării moderne 24 noiembrieUS, Comrat ; Colocviul internațional Filologia modernă: realizări și perspective în context european ediția a VI-a ; Cercetarea filologică între tradiție și inovare octombrieAȘM, Chișinău ; Simpozionul Științific Național Probleme actuale de lingvistică, sociolingvistică și comunicareˮ 22 aprilieUCCM, Chișinău cu prilejul aniversării a LXXX-a a nașterii și împlinirii a 55 de ani de activitate didactico-științifică a prof.

puncte de vedere sonore articulatorii și acustice

Ețcu; Conferința științifică anuală Novelty and Excellence in Teaching English 20 aprilieUSM, Chișinău ; Conferinţa știinţificopractică internaţională Probleme actuale de lingvistică şi lingvodidactică în contextul abordării moderne 17 aprilieUS, Comrat ; Conferința științifico-practică internațională Perspectivele și problemele integrării în Spațiul european al învățământului superior consacrată aniversării a XV-a de la fondarea Universității de Stat,B.

Volumul și structura tezei.